วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552

Customer Relationship Management (การบริหารลูกค้าสัมพันธ์)
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์คือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ ปัจจุบันมีการใช้ CRM มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งชองธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมากๆ การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด

CRM มีประโยชน์ดังนี้คือ

1. มีรายละเอียดข้อมูลลูกค้าในด้านต่างๆ ได้แก่ Customer Profile Customer Behavior
2. วางแผนทางด้านการตลาดและการขายอย่างเหมาะสม
3. ใช้กลยุทธ์ในการตลาดและการขายได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพตรงความต้องการของลูกค้า
4. เพิ่มและรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ
5. ลดการทำงานที่ซับซ้อน ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร


1 ความคิดเห็น: